K K 1 K S TA

2 Pearls Hair Salon

  • 4 David Remez St, Jerusalem
  • Photo courtesy of: 2 Pearls Hair Salon