K K 1 K S TA

Cactus 9

  • 4 Shushan St, Jerusalem
  • Photo: Cactus 9