K K 1 K S TA

Fishnzone

  • 12 Shamai St, Jerusalem
  • Photo: FishnzonePhoto: Fishnzone