K K 1 K S TA

Hakaseta

  • 1 Yohanan Horkanos St, Jerusalem
  • Photo: HakasetaPhoto: Hakaseta