K K 1 K S TA

Palmach Taxis

  • 02-6792333
  • 20 Shai Agnon Street, Jerusalem