K K K S TA

Retroshalayim Antiques Fair

  • Agripas Street, Jerusalem