K K 1 K S TA

Tahrir

  • 17 HaAfarsek St, Jerusalem
  • Photo: Tahrir