K K 1 K S TA

Yitzhak Navon Station: The High-Speed Railway to Jerusalem

  • Sderot Shazar St, Jerusalem
  • Photo: Courtesy of Israel Railways