K K K S TA

Hotel Yehuda Spa

  • 1 Haim Kolitz Rd. Jerusalem