K K 1 K S TA

Hotel Yehuda Spa

  • 1 Haim Kolitz Rd. Jerusalem
  • Photo: Hotel Yehuda Spa