K K 1 K S TA

Hotel Yehuda Spa

  • 1 route Haim Kolitz. Jérusalem
  • Photo: Hotel Yehuda Spa