K K 1 K S TA

Hotel Yehuda Spa

  • 1 route Haim Kolitz. Jérusalem