K K 1 K S TA

וידאו – ארמנים בירושלים

בירושלים קהילת ארמנים גדולה שהגיעה לעיר בגלל הקשר ההיסטורי של העיר לישו, ובעקבות כך התיישבו בכל המקומות הקדושים לנצרות. אחד המקומות הקדושים לארמנים הוא כנסיית הקבר, והם אחת משלושת העדות החשובות בכנסייה, לצד היוונים אורתודוקסים והלטינים. עד המאה ה-20 הורכבה הקהילה הארמנית בירושלים בעיקר מנזירים וממספר קטן של משפחות חילוניות שסיפקו שירותים שונים לנזירים. בעקבות שואת הארמנים במלחמת העולם הראשונה, הגיע לעיר גל פליטים ארמנים (כ-20,000 נפש) שרבים מהם נשארו בירושלים כאוכלוסייה קבועה ושינו את הרכב האוכלוסייה ברובע. בעקבות כך חדרו אף אלמנטים חילוניים לקהילה, אך הרובע המשיך לתפקד כמרכז דתי.

צילום וידיאו: עמוס פרידלין
צילום סטילס: נועם חן