K K 1 K S TA

AHAVA ממילא

  • קניון ממילא, ירושלים
  • צילום: AHAVA ממילאצילום: AHAVA ממילא