K K 1 K S TA

מוזיאון ארצות המקרא ירושלים

 • 072-3281846
 • שמואל סטפן וויז 21, קריית המוזיאונים, ירושלים
 • צילום: מוזיאון ארצות המקרא ירושלים
  צילום: מוזיאון ארצות המקרא ירושלים
 • מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: דוד סעד)מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: דוד סעד)
 • מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: דוד סעד)מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: דוד סעד)
 • מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: שי וזדיאס)מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: שי וזדיאס)
 • מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: שי וזדיאס)מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: שי וזדיאס)
 • מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: שי וזדיאס)מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: שי וזדיאס)
 • מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: דור פזואלו)מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: דור פזואלו)
 • מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: עודד אנטמן)מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: עודד אנטמן)
 • מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: דור פזואלו)מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: דור פזואלו)
 • מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: מיכאל עמר)מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: מיכאל עמר)
 • מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: עודד אנטמן)מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: עודד אנטמן)
 • מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: יח"צ המוזיאון)מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: יח"צ המוזיאון)
 • מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: יח"צ המוזיאון)מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: יח"צ המוזיאון)
 • אודיטוריום ראשי (צילום: שי וזדיאס)אודיטוריום ראשי (צילום: שי וזדיאס)
צילום: מוזיאון ארצות המקרא ירושלים
מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: דוד סעד)
מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: דוד סעד)
מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: שי וזדיאס)
מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: שי וזדיאס)
מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: שי וזדיאס)
מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: דור פזואלו)
מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: עודד אנטמן)
מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: דור פזואלו)
מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: מיכאל עמר)
מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: עודד אנטמן)
מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: יח"צ המוזיאון)
מוזיאון ארצות המקרא ירושלים (צילום: יח"צ המוזיאון)
אודיטוריום ראשי (צילום: שי וזדיאס)

מחירון

מנוי למוזיאון

צור קשר עם מוזיאון ארצות המקרא ירושלים

072-3384991