K K 1 K S TA

חניון העמודים

  • רחוב הרב אג"ן, ירושלים