K K 1 K S TA

גן אורסון הייד

  • א סוואנה, ירושלים