K K 1 K S TA

Israel Camerata Jerusalem

  • 972-2-5020503(02-5020503)
  • 13 HaHagana St, Jerusalem