K K 1 K S TA

Abu Gosh Restaurant

  • 02-5332019
  • 65 Kvish ha-Shalom, Abu Ghosh

Plan your event at Abu Gosh Restaurant