K K 1 K S TA

Karma

  • 74 EIn Karem St, Jerusalem
  • Photo: KarmaPhoto: Karma
    • Price $$$$
    • Sun-Wed: 10:00-24:00, Thu-Sat: 10:00-01:00