K K 1 K S TA

Shraga Café

  • 077-9529952
  • 3 Yanai Street, Jerusalem

Plan your event at Shraga Café