K K 1 K S TA

Джабер (Jaber)

  • +972-2-628-1960 (02-628-1960)
  • Ул. Эль-Вад Хагай, Иерусалим
    • Цена $$$$